Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym.

Sklep internetowy, działający pod domeną www.pomocownia.pl , prowadzony jest przez Sławomira Kossakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U. POMOCOWNIA Import - Export Sławomir Kossakowski, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Opola.

Siedziba Sprzedawcy:

ul. Koszyka 2 lok. 25

45-720 Opole

NIP: PL 754-113-06-40

REGON: 161507257

tel.

 • 518-453-522
 • 608 476 304
 • 602 639 546

poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00

e-mail: e-pomocownia@wp.pl

Słowniczek pojęć

 

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pomocownia.home.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 2. Sprzedawca – Sławomir Kossakowski prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta). W przypadku osób fizycznych mająca ukończone 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.
 5. Informacje o towarach podane w serwisie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówione towary są dostarczane przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terenie Polski.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych. Takie treści będą przez Sprzedawcę niezwłocznie usuwane.
 9. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie serwisu Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 2

Składanie zamówień

 

1.Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

1) za pośrednictwem strony serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz zamówienia,

2) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt

3) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem w celu potwierdzenia zamówienia.

3.W przypadku zamówienia złożonego mailem lub telefonicznie Kupujący otrzymuje informację od Sprzedawcy o wszystkich istotnych warunkach zamówienia.

4.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

2) przelewem – wówczas Sprzedawca rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie serwisu Sklepu bądź w e mailu do Kupującego,

3) Dla placówek oświatowych i jednostek budżetowych, przelew do 14 dni po otrzymaniu towaru i faktury.

4) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie serwisu Sklepu.

5.Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą.

6. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.

7. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

1) firmą kurierską,

2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po uzgodnieniu terminu odbioru).

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto szczegóły dotyczące tychże koszów zostały umieszczone w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia albo przy składaniu zamówienia mailem lub telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiającego weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
 2. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego (istnieje możliwość pobrania faktury Proforma, celem sprawdzenia poprawności danych przez Kupującego)
 3. Sklep wyśle link do Kupującego w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 4. Sklep na bieżąco będzie informował Kupującego o stanie przebiegu realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia albo niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem lub telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.
 6. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 5 000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 50 % wartości towaru. W przypadku takich zamówień Sprzedawca ma możliwość zmiany sposobu płatności i dostawy – w uzgodnieniu z Kupującym.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio do 7 dni (z wyjątkiem towarów na indywidualne zamówienie – wówczas termin realizacji zamówienia jest uzgadniany z Kupującym indywidualnie). Przy płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 8. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
 9. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.
 10. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji, protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

 

§ 4
Reklamacja i gwarancja

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz ewentualnych żądań wobec Sprzedawcy.
 4. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 8. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 9. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
 1. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: e-pomocownia@wp.pl

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

 1. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca zaleca podanie w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy – przyspieszy to procedurę zwrotu.
 4. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Konsument, który odstąpił od umowy odsyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu „Regulamin”.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl